Springboerke algemene voorwaarden

Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons per mail bevestigd werd.

Prijzen en betaling

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

De betaling gebeurt contant bij levering van de gehuurde attractie.

Annulatie

Bij regenweer gratis annulatie tot 2u voor levering!

Wilt u annuleren voor een andere reden, dan geldt het volgende:

Annulatie meer dan een maand voordien : Geen onkosten

Annulatie tussen de 1-4weken voordien : € 35,00 administratiekosten

Annulatie minder dan een week voordien : 50% van het verhuur bedrag.

Let op! Springboerke behoudt het recht om wegens slecht weer, niet over te gaan tot plaatsing, zonder enige financiële vergoeding.

Levering

Wij leveren en plaatsen gratis tot 15 km van ons magazijn in Olen.

Verder dan 15 km: Prijs op aanvraag!

In ontvangstname

Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het springkasteel in ontvangst te nemen of er zijn hier omtrent geen duidelijke afspraken over gemaakt, zal het springkasteel toch aangerekend worden.

In geval van laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Wij doen er alles aan om iedereen op tijd verder te helpen maar zijn ook afhankelijk van externe factoren.

Plaatsing

Het springkasteel kan best op een vlakke en propere ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Vrij van scherpe en vuile objecten zoals glas, stenen, hondenpoep,…

De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.

Ondergrond

Indien het springkasteel op zand of braakliggende grond moet geplaatst worden moet de blower op een plank of karton gezet worden. Hiervoor hoeft u niet te zorgen, dit doen wij. Echter moet dit wel gemeld worden bij reservatie. Indien u dit niet meldt, rekenen we € 10,00 aan.

Indien het springkasteel op een harde ondergrond (bv klinkers) moet geplaatst worden, is er ander bevestigingsmateriaal nodig. Hiervoor hoeft u

niet te zorgen, dit doen wij. Echter moet dit wel gemeld worden bij reservatie. Indien u dit niet meldt, rekenen we € 10,00 aan.

Wat bij regen?

Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:

  • Stroom uitschakelen
  • De muren naar binnen plooien
  • Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.

Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

Voorzieningen

De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien. Dit is een normaal stopcontact.

De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen. Indien er zich opstapjes of andere obstakels in de doorgang bevinden, moet u dit vooraf vermelden.

Voorzie rond het springkasteel een ruimte van ongeveer 1m.

Gebruik

Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden.

Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.

Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen. Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.

Het is verboden op de buitenwanden te klimmen.

De springkastelen worden na elke huurperiode grondig gereinigd. Bij buitensporige vervuiling rekenen wij € 25,00 reinigingskosten aan.

Verantwoordelijkheid

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind. Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.

De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.

Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.

Eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgisch recht en bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.