Smulboerke algemene voorwaarden

Boeking:

1. Elke opdracht van de klant aan Smulboerke moet bekrachtigd worden via een door beide partijen ondertekend Reservatieformulier. Zo niet behoudt Smulboerke zich het recht om de opdracht al dan niet te aanvaarden en uit te voeren. Het ondertekende document geldt als grondslag voor de opdracht en als akkoord met deze algemene voorwaarden.
2. Wijzigingen in het aantal personen kan tot maximum 3 dagen voor het feest. Het aantal dat dan wordt vastgelegd is ook het aantal dat zal afgerekend worden. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk voor gasten die niet komen opdagen.
3. Het meedelen van de feestlocatie en uur van opening snackwagen dient te gebeuren bij reservatie.
4. U dient ook een gsm nummer door te geven, waar we de dag van het feest iemand op kunnen bereiken.
5. Indien u wenst dat wij langer aanwezig blijven dan volgens onze formules is bepaald, dient dit ook liefst bij reservatie gemeld te worden, nadien kan nog als onze agenda het toelaat. Voor onze à volonté formule geld hier een tarief van €110/uur voor een groep tot 150 personen en
€165/uur voor een groep boven de 150 personen. Bij niet à volonté is het de bedoeling dat wij openen op het afgesproken uur en dat alle gasten meteen komen aanschuiven. Zodra iedereen is geweest, sluiten wij de wagen.
6. Wij komen gratis ter plaatse tot 15 km van ons magazijn in Olen. Verder dan 15 km: Prijs op aanvraag!

Betaling en Annulering:
7. De betaling gebeurt cash bij aankomst van onze frituurwagen of via overschrijving op rekeningnummer BE50 7350 4424 4718 BIC: KREDBEBB met vermelding van je naam en datum van je feest. (het bedrag dient 5 dagen voor de datum van het feest op onze rekening te staan)
8. Bedrijven die betalen via factuur, dienen te betalen 1 week na de datum van het event. Bij geen betaling op de vervaldatum zal er een interest gerekend worden van 8 % per dag dat de vervaldatum overschreden wordt.
9. De boeking kan enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met Smulboerke gewijzigd of geannuleerd worden. (ziekte, ongeval, overlijden: gestaafd met de nodige documenten) Een eventueel voorschot kan dan terug gestort worden. Bij annulering van Smulboerke zelf wordt een eventueel voorschot sowieso terug gestort. U heeft in dit geval geen recht op een extra schadevergoeding.
10. Bij annulering of contractuele tekortkoming door de klant, is volgende vergoeding verschuldigd: 25% van de volledige prijs indien annulering gebeurt meer dan 1 maand voor de uitvoering. 50% van de volledige prijs indien annulering gebeurt minder dan 1 maand voor de uitvoering.

Planning Feest:
11. Het start- en einduur is richtinggevend. Smulboerke behoudt zich het recht voor om hier een beetje van af te wijken.
12. Wij komen +/- 1,5uur voor het afgesproken uur van de start van je feest aan. Het is altijd mogelijke dat we wegens uitzonderlijke omstandigheden (files, autopech,…) niet tijdig aanwezig kunnen zijn. In dat geval wordt u hiervan tijdig verwittigd. Het zal echter geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of verbreking van de afspraken door de klant.

Voorzieningen:
13. De voorziening van een onbelaste elektriciteitsaansluiting (220 V, 20A), alsook het elektriciteitsverbruik is ten laste van de klant. Deze aansluiting dient zich binnen de 30m van de uitvoeringsplaats te bevinden. Verlengkabels hebben wij zelf ter onzer beschikking. Smulboerke is niet aansprakelijk voor storingen, het onklaar raken van toestellen of andere toebehoren.
14. In de buurt van de wagen moet stromend water voorzien zijn en een toegang tot een sanitaire ruimte voor ons personeel.
15. Smulboerke voorziet een vuilniscontainer in de onmiddellijke omgeving van de wagen. Het rein houden van de standplaats en omgeving hiervan is ten laste van de klant. Smulboerke kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van onze producten. Na afloop van het feest nemen wij dan ook graag het vuil in onze container met ons mee.

Ter Plaatse:
16. Bij de uitvoering van de opdracht moet de mobiele kraam zonder risico’s op krassen of beschadigingen, tot op de gewenste locatie gebracht kunnen worden. De klant moet daarom een voldoende ruime en veilige doorgang en stallingplaats voorzien.
17. De wagen kan niet op een helling geplaatst worden en kan niet met de hand verplaatst worden.
18. Indien wij op de openbare weg dienen te staan, zorgt de klant voor de nodige aanvraag bij de gemeente en voldoende signalisatie om en rond de wagen.
19. In geval van risico behoudt Smulboerke zich het recht om de opdracht niet uit te voeren en een schadevergoeding wegens annulering op grond van contractuele tekortkoming aan te rekenen.
20. Smulboerke is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan personen, dieren, goederen, beplanting, gebouwen of terreinen, ongeacht wiens eigendom, noch tijdens het opstellen, noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende het vertrek en ongeacht of dit ongeval/beschadiging plaatsvond binnen, buiten of met het gebruikte materiaal. De klant is gedurende de aanwezigheid van het personeel en/of materiaal van Smulboerke verantwoordelijk voor de begeleiding van de materialen tot op de locatie. En is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al de aanwezigen en voor hun gedragingen op de locatie.
21. De klant dient in te staan voor ongevallen veroorzaakt door de door de klant ingeschakelde helpers. Indien zij niet in dienstverband van de klant staan, vallen zij niet onder diens ongevallenverzekering. Smulboerke is niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen die zij oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
22. De klant is aansprakelijk voor elk risico, diefstal, schade, vernieling in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht t.o.v. Smulboerke. De klant zal zelf de aard van het risico dienen te bepalen en moet zo nodig verzekeringen afsluiten voor de periode dat de cateringwagen en/of materialen voor de opdracht dienstig zijn, al dan niet bediend door personeel van Smulboerke. In geval van schade, verlies of diefstal zal de nieuwwaarde van de materialen aangerekend worden.
23. Eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgisch recht en bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.